Podmienky súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“BerryMe! – DarujMi!”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: CraftCorner s.r.o.
  Sídlo: Slovenského národného povst. 71/26 Nová Dubnica, 018 51, Slovenská Republika
  IČO: 52365786

  DIČ: 2121032474
  Zapísaný v registri: obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 29.10.2019 do 31.10.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 14 rokov.

  Súťaže sa nemôže zúčastniť firma, ani osoba s podobným zámerom podnikania ako spol. CraftCorner s.r.o. v podobe dekoratívnej kolekcie BerryMe! (dekorácie, svadobné dekorácie)
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže mal adresu na území Slovenskej republiky (pre potreby doručenia výhry).
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži sú dva produkty z ponúkaného balíčka produktov. Dva konkrétne produkty si vyberá účastník súťaže, vypísaním v komentári pod súťažným príspevkom.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov dňa 1.11.2019.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené

na facebookovej stránke „BerryMe – svadobná výzdoba“.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 1. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 2. Ochrana osobných údajov

Podrobne spísané na webovej stránke berryme.sk (na danom odkaze): https://berryme.sk/privacy-policy/

 1. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Novej Dubnici, dňa 29.10.2019

CraftCorner, s.r.o

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.