Obchodné podmienky – grafika

    1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku (elektronicky) prostredníctvom webstránky www.berryme.sk medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

PREDÁVAJÚCI (DODÁVATEĽ)

Spoločnosť CraftCorner, s.r.o, Slovenského národného povst. 71/26 Nová Dubnica, 018 51, Slovenská Republika

IČO: 52365786IČ DPH: SK2121032474, podľa §7a

Mailová adresa: bm@berryme.sk

Adresa spoločnosti je aj adresou pre zasielanie reklamácií.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľom je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľom nie je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby z dôvodu, že vykonáva svoju prácu či profesiu.

    2. ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Kupujúci si objednáva nami vytvorené grafické podklady. Objednávku je potrebné zaslať elektronicky na mail bm@berryme.sk, prípadne prostredníctvom správy na facebooku „Berryme – svadobná výzdoba“.

Po potvrdení objednávky predávajúcim sa spracuje daný návrh.

    3. CENY PRODUKTOV A POŠTOVNÉHO

CENY PRODUKTOV A TOVAROV

Všetky ceny tovarov a produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Ceny jednotlivých grafík a tlačovín sú umiestnené pri produkte na stránke.

V existujúcich návrhoch, sa v rámci ceny uvedenej na stránke, prispôsobuje do grafiky kupujúcemu jeho vlastný text.

Iné úpravy sú spoplatnené individuálne podľa informácií pri produktoch na stránke berryme.sk.

Každá úprava je elektronicky preposlaná kupujúcemu na schválenie.

Úpravy sa vykonávajú  v takom rozsahu, aby bol zachovaný design prvotne zvoleného návrhu, a aby nešlo o úplnú zmenu designu, kedy by sa už jednalo o vytvorenie nového designu a teda bude účtovaná suma ako za ďalší návrh. O takomto postupe bude kupujúci vopred informovaný a bude sa vyžadovať jeho schválenie takéhoto postupu.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Grafické podklady, ktoré si kupujúci objednáva bez možnosti tlače sa zasielajú len elektronicky.

Jedná sa o digitálne súbory „.pdf“ a ich zaslanie nie je spoplatnené.

V prípade objednávky tlače navrhnutých grafík (tlačovín) sa klientovi pošle produkt prostredníctvom pošty.

Poštovné a balné (Slovenská republika) dobierka do 2kg – 2,50€

    4. PLATBA

Zálohová platba vo výške 50 % z objednávky prebieha vopred na účet predávajúceho. Kupujúci zaplatí zvyšok po dokončení všetkých grafických návrhov alebo pri prevzatí tovaru prostredníctvom dobierky (v prípade tlačovín posielaných poštou).

Súčasťou objednávky na e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar alebo produkt.

Ku každej objednávke je vystavený daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací list.

    5. DODANIE PRODUKTU A TOVARU

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu produkt e-mailom najneskôr do 30 dní. Obvyklá dodacia doba je do 14 pracovných dní. Podmienkou pre dodanie produktu je súčinnosť kupujúceho, t.j. dodanie všetkých potrebných podkladov pre vytvorenie produktu (napr. osobné texty, zoznamy mien, program a pod.) a schválenie výsledného návrhu kupujúcim.

Po ukončení všetkých grafických úprav a schválení finálneho designu platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 14 dní.

    6. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar alebo produkt pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar alebo produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia kupujúcim. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar alebo produkt vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať tovar alebo produkt, na ktorom zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodenú vec za nepoškodenú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez poruchy, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru alebo produktu, výmenou tovaru alebo produktu, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo produktu, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru alebo produktu za nový.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu produktu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu produktu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

    7. VRÁTENIE PRODUKTU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu posielaného mailom v súbore .pdf. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Avšak kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu alebo tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, produktu alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo produktu či tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa – t.j. pri všetkých produktoch a tovaroch, ktoré sa upravujú podľa požiadavky kupujúceho (návrhy, v ktorých sa uvádzajú mená alebo iné informácie podľa zadania kupujúcim).

V ostatných prípadoch môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe prostredníctvom trvalého nosiča (napr. e-mailom).

prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na www.berryme.sk/podmienky alebo kliknutím na túto vetu.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovaru používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

    8. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

Dodané produkty (grafické návrhy) sú autorským dielom predávajúceho a sú predmetom autorského práva. Nadobudnutím produktu nie je dotknuté autorské právo predávajúceho. Predávajúci udeľuje kupujúcemu súhlas na použitie autorského diela výlučne na súkromné účely. Iné použitie alebo zverejnenie je dovolené len po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho.

    9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

CraftCorner s.r.o

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.