Obchodné podmienky – prenájom

        • Objednávkou nášho inventáru klient akceptuje nižšie uvedené obchodné podmienky a berie ich za záväzné.
        • Inventár je možné prevziať LEN OSOBNE v Novej Dubnici po písomnej dohode.

PREDÁVAJÚCI (DODÁVATEĽ)

Spoločnosť CraftCorner, s.r.o, Slovenského národného povst. 71/26 Nová Dubnica, 018 51, Slovenská Republika

IČO: 52365786IČ DPH: SK2121032474, podľa §7SK2121032474, podľa §7a

Mailová adresa: bm@berryme.sk

Adresa spoločnosti je aj adresou pre zasielanie reklamácií.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

1. Záväzná objednávka

Objednávkou pre spol. CraftCorner s.r.o., klient potvrdzuje svoj seriózny záujem o zapožičanie inventáru. Objednávka musí byť doručená v písomnej – elektronickej forme najneskôr 7 dní pred dátumom realizovaného podujatia a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti (IČO, DIČ, Názov organizácie / meno a priezvisko (fyz. osoba), fakturačná a poštová adresa, bankové spojenie, kontaktné údaje (tel. č., email)), a ďalšie detailné požiadavky, dátum zapožičania, dobu zapožičania, zoznam inventárnych položiek spolu s ich množstvom. Potvrdenie objednávky bude objednávateľovi zaslané e-mailom najneskôr do 3 pracovných dní po jej prijatí, ak nie je dohodnuté inak.

2. Platobné podmienky

Zálohová platba vo výške 100 % z ceny vrátane DPH musí byť uhradená v hotovosti alebo na bankovom účte spol. CraftCorner s.r.o., po potvrdení objednávky spol. CraftCorner s.r.o. Vždy však pred termínom na aký sa daný inventár požičiava, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Konečná platba bude realizovaná v hotovosti alebo na bankový účet spol. CraftCorner s.r.o. po vrátení a prebratí inventáru s následným vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní. Pri oneskorenej platbe si vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania. Rovnako si pri oneskorení platby vyhradzujeme právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

3. Zmeny v objednaných službách a zrušenie objednávky

Všetky zmeny dohodnutých podmienok, zmena počtov, termínov, storno objednávky musia byť doručené spol. CraftCorner s.r.o., formou e-mailu alebo poštou. Zmenu počtu a druhu inventáru je možné realizovať najneskôr do 3 dní pred plánovaným dátumom zapožičania inventáru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Záväznú objednávku je možné zrušiť iba písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty (bm@berryme.sk) a to najneskôr do 3 dní pred plánovaným zapožičaním inventáru. Inak si spol. CraftCorner s.r.o., vyhradzuje právo uplatniť storno poplatky v zmysle bodu 4.

4. Výdaj tovaru

Inventár uvedený v objednávke je možné vydať v dohodnutý deň v čase od 9.00 – 15.00 hod., ak nie je dohodnuté inak. Zapožičaný inventár zostáva po celú dobu zapožičania výlučným majetkom spol. CraftCorner s.r.o. Zákazník za tento inventár zodpovedá v plnom rozsahu od dňa prebratia až do dňa jeho vrátenia. Pri prevzatí inventáru, spol. CraftCorner s.r.o. vystaví „Preberací protokol o prevzatí inventáru“, v ktorom sú uvedené počty a zoznam zapožičaného inventáru ako aj cena v prípade poškodenia inventáru a spôsob zaobchádzania so zapožičaným inventárom.

5. Vrátanie tovaru a poplatky za škody

Zapožičaný inventár je možné vrátiť v dohodnutý deň v čase od 9.00 – 15.00 hod., ak nie je dohodnuté inak. Zákazník je povinný vrátiť tovar v rovnakom počte, v akom mu bol zapožičaný. V prípade nevrátenia, poškodenia, zničenia, odcudzenia akéhokoľvek kusu inventáru je zákazník plne zodpovedný za škody ním spôsobené a je povinný túto stratu nahradiť v plnej výške hodnoty zapožičaného tovaru.

6. Zaobchádzanie s tovarom

Klient je povinný dodržiavať manipulačné podmienky s tovarom. Manipulačné podmienky sú priložené ku každému tovaru osobitne, najčastejšie v príslušnom prepravnom boxe, ak nie je dohodnuté inak. POZOR: v manipulačných podmienkach je uvedené, či daný tovar po použití klient očistí, alebo ho odovzdáva v použitom stave.

7. Storno poplatky

Spol. CraftCorner s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy objednávky pri jej zrušení 2 a menej dní pred plánovaným dátumom zapožičania inventáru. Akékoľvek zmeny v zmluvných podmienkach sú možné iba po dohode s vedením spol. CraftCorner s.r.o. Podpisom všeobecno-obchodných podmienok sa obe strany zaväzujú dodržať tieto podmienky.

CraftCorner s.r.o

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.